اعضا
_

آشنایی با کادر و معلمان دبستان

ما حرفه ای هستیم و با هم کار می کنیم

_

ملیحه زارع

عباس دهقانی

وحیده زارع

وحیده زارع زاده

وحیده زارع زاده

مهری گلوردی یزدی

علی محمد جعفری نسب

محدثه دهقانی زاده

زینب استقامت

زهرا دهقانی

حمیده قاسمی طاحونه

بی بی فاطمه موهبت